fbpx

PRAWO O ZAKAZIE KONKURENCJI, TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA I INNE TAJEMNICE PRAWEM CHRONIONE – SZKOLENIE + WARSZTATY

2990,00 

„Zakaz konkurencji, tajemnica przedsiębiorstwa, klauzule o zachowaniu poufności na gruncie stosunku pracy”

Jednodniowe szkolenie, w czasie którego omówione zostaną kwestie związanie między innymi z umowami lojalnościowymi.

W trwania stosunku pracy pracownicy często mają dostęp do danych, których ujawnienie, przekazanie konkurencji może narazić pracodawcę na powstanie szkody. Pracodawcy mają jednak środki, aby tego rodzaju negatywne działania ze strony pracowników ograniczyć.

Przedmiotem szkolenia będzie omówienie tematyki związanej z zakazami konkurencji w czasie trwania i po ustaniu stosunku pracy, w tym w szczególności dopuszczalne i konieczne elementy umów o zakazie konkurencji, jak również zagadnienia związane z tajemnicą przedsiębiorstwa, w tym pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa i warunki niezbędne do objęcia danych tajemnicą oraz klauzule o zachowaniu poufności z uwzględnieniem danych które skutecznie mogą być taką tajemnicą objęte.

Przeanalizujemy również bieżące orzecznictwo dotyczące omawianej tematyki, ponieważ w ostatnim okresie czasu zwłaszcza zagadnienia związane z zakazem konkurencji były przedmiotem rozważań ze strony Sądu Najwyższego i orzecznictwo wypracowało szereg wskazówek które są pomocne nie tylko na etapie tworzenia umów czy klauzul, ale także na etapie ich realizacji.

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy dla grupy docelowej – przedsiębiorców i ich pracowników profesjonalnie zajmujących się świadczeniem usług rachunkowo-księgowo-kadrowych w zakresie prawa powszechnie obowiązującego oraz procedur dotyczących uprawnień i obowiązków związanych z zawarciem umowy o zakazie konkurencji, uprawnień i obowiązków związanych z obowiązywaniem tajemnic przedsiębiorstwa, klauzuli o zachowaniu poufności. W wyniku przeprowadzonego szkolenia uczestnik nabędzie wiedzę i wypracuje praktyczne rozwiązania w zakresie umów o zakazie konkurencji, dowie się czym jest tajemnica przedsiębiorstwa, jakie inne tajemnice prawnie chronione przewidują powszechnie obowiązujące akty prawne, czym jest klauzula o zachowaniu poufności, jakie są uprawnienia i obowiązki pracodawcy/zleceniodawcy/zamawiającego,
pracownika/zleceniobiorcy/wykonawcy.
Pozna sankcje karne i administracyjne, cywilne i dyscyplinarne. Dowie się jakie są konsekwencje nie stosowania się do zakazu konkurencji, nie przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz klauzul o zachowaniu poufności. Omówione zostaną zarówno uprawnienia, jak i obowiązki wynikające z treści przepisów powszechnie obowiązujących, jak i możliwe do zastosowania zastrzeżenia umowne dot. zakazu konkurencji, tajemnicy przedsiębiorstwa i innych tajemnic chronionych, klauzul o zachowaniu bezpieczeństwa, a także odpowiedzialność karna, administracyjna, cywilna i dyscyplinarna związana z łamaniem zakazu i klauzul. Na szkoleniu poruszony zostanie również temat aktualnej linii orzeczniczej
sądów powszechnych, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego, związanej z omawianymi zagadnieniami. Uczestnik pozna podstawy prawne, definicje i pojęcia jakie obowiązują w przepisach. Zrozumie aktualne przepisy z zakresu zakazu konkurencji, tajemnicy przedsiębiorstwa. Będzie posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z wdrożeniem wiedzy na temat zakazu konkurencji , tajemnicy przedsiębiorstwa obowiązujących przepisów a obsługą klienta. Będzie posiadał umiejętności samokształcenia się, będzie rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz będzie potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Ramowy program usługi

I. Zapoznanie się uczestnikami i planem szkolenia.
Rozpoznanie jakie branże reprezentują uczestnicy,
Rozpoznanie dotychczasowych praktyk w zakresie formułowania umów o zakazie konkurencji i
klauzul o zachowaniu poufności,
Rozpoznanie dotychczasowych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów Kodeksu postępowania
karnego, Kodeksu karnego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu pracy,
w zakresie umów i zakazie konkurencji,
Rozeznanie jaki poziom wiedzy reprezentują uczestnicy,
II. Zapoznanie się z planem szkolenia
III. Czym jest umowa o zakazie konkurencji.
Podstawy prawne;
Definicje i pojęcia jakie obowiązują w przepisach,
Możliwość umownej regulacji stosunków wynikających z zakazu konkurencji,
IV. Klasyfikacja tajemnic prawem chronionych,
Źródła i definicje tajemnic prawem chronionych,
Szczególna rola tajemnicy przedsiębiorstwa,
Możliwość bezpośredniego zastosowania przepisów ustawowych przy normowaniu stosunku
pracy/zlecenia/dzie
Szczegółowe informacje o usłudze
V. Czym jest klauzula o zachowaniu poufności
Obowiązki i uprawnienia pracodawcy/zleceniodawcy/zamawiającego,
Obowiązki i uprawnienia pracownika/zleceniobiorcy/wykonawcy
VI. Konsekwencje nie stosowania się do zakazu konkurencji, nie przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa
oraz klauzul o zachowaniu poufności.
Odpowiedzialność cywilna
Odpowiedzialność karna
Odpowiedzialność dyscyplinarna
Odpowiedzialność administracyjna
Kontrole
Utrata wiarygodności na rynku i wizerunek medialny;
VII. Warsztaty w zakresie formułowania umów o zakazie konkurencji oraz klauzul o zachowaniu poufności.
XIII. Omówienie aktualnej linii orzeczniczej sądów powszechnych, Sądu Najwyższego oraz Trybunału
Konstytucyjnego
IX. Podsumowanie.
Ugruntowanie wiedzy;
Pytania uczestników;
Test kompetencyjny

Shopping Cart

Zapytaj o produkt