fbpx

Szkolenie specjalistyczne – Szkolenie dronowe NSTS-01 + FOTO I WIDEO

2890,00 

Liczba godzin szkolenia: 24 godziny zegarowe
12h – teoria dronowa,
4h loty szkoleniowe,
6h teoria specjalistyczna,
2h Egzamin końcowy

2890,00 

2890,00 
Szkolenie na Pilota drona foto-wideo w kategorii szczególnej NSTS-01 z Państwowym egzaminem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, oraz przeszkoleniem z obróbki zdjęć i filmów.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Część teoretyczna szkolenia (3 dni) zaplanowana została w dniach (szkolenie w formie wykładu online, w czasie rzeczywistym z instruktorem prowadzącym i panelem dyskusyjnym):
18.11.2023 – 8:00-14:00
19.11.2023 – 8:00-14:00
08.12.2023 – 8:00-14:00

Część praktyczna szkolenia, to 4 godziny zegarowe, realizowane w trybie stacjonarnym i indywidualnym w terminie od 20.11.2023 do 15.12.2023, (każdy z kursantów, umawia się na indywidualne loty dronami, z instruktorem, w dogodnym dla siebie terminie, zarówno w tygodniu jak i w weekendy. Szkolenie praktyczne realizowane jest na dronach należących do ośrodka szkolenia).

_________________________________________________________________________________________________________________________

Usługa skierowana jest do osób, które chcą zdobyć wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w zakresie wykonywania operacji lotniczych z użyciem bezzałogowych statków powietrznych typu wielowirnikowiec, a także podnieść swoje kwalifikacje zawodowe o możliwość wykorzystania tych maszyn do fotografi lotniczje (foto-wideo z drona).

Kurs skierowany jest do osób, które ukończyły 16 rż. zarówno do tych stawiających pierwsze kroki wśród bezzałogowych statków powietrznych, jak i do osób posiadających wiedzę w zakresie pilotażu dronów, a chcących podnieść swoje kwalifikacje. Uczestnicy kursu powinni ukończyć szkolenie w podkategorii A1/A3, które należy zrealizować na stronie Urzędu lotnictwa Cywilnego, co jest działaniem bezpłatnym i wynika z wytycznych Prezesa ULC. http://drony.ulc.gov.pl

 

Program

Ukończenie szkolenia pozwoli na zdobycie umiejętności i wiedzy pozwalającej zdać egzamin niezależnie od posiadanego doświadczenia w dziedzinie bezzałogowych statków powietrznych.

Szkolenie teoretyczne (szkolenie grupowe, online) – łącznie 20 godzin zegarowych
(12 godzin teoretycznych zajęć dronowych, 6 godzin teoretyczo-warsztatowych w części specjalistycznej, 2 godziny egzaminu z wiedzy teoretycznej)

Szkolenie teoretyczne, część dronowa NSTS-01 – 12 godzin zegarowych + część specjalistyczna foto-wideo 6 godzin zegarowych (szkolenie grupowe)
Szkolenie jest realizowane w formie wykładów on-line prowadzonych w czasie rzeczywistym przy wykorzytaniu platformy ZOOM. Podczas tej części szkolenia, zostaną omówione zagadnienia z zakresu:

 • Ograniczenia możliwości człowieka
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu
 • Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie
 • Przepisy lotnicze
 • Meteorologia
 • Procedury operacyjne
 • Zaplanowanie trasy lotu z wykorzystaniem dostępnych warstw mapy
 • Zdefiniowanie i odpowiedni dobór parametrów lotu wraz ze stworzeniem raportu
 • Analiza i omówienie wygenerowanego raportu
 • Modele BSP wykorzystywane w przemyśle
 • Fotografia lotnicza
 • Moduł foto-wideo
 • Programy wkorzystywane do obróbki zdjęć i edycji filmów
 • Post processing (opracowanie wyników)

Czas trwania poszczególnych tematów określony w harmonogramie może ulec zmianie w zależności od tempa przyswajania wiedzy przez Uczestników szkolenia.

Podczas każdego dnia szkolenia teoretycznego przewidziana jest jedna, dłuższa przerwa wynosząca 30 minut oraz 30 minut do rozdysponowania przez Instruktora.


Szkolenie praktyczne + ocena umiejętności praktycznych – łącznie 4 godziny zegarowe
(4 godziny indywidualnych zajęć praktycznych dronowych, szkolenie realizowane stacjonarnie)

Ze względu na specyfikę szkolenia, część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od 20.11.2023 r. do 15.12.2023 r. Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dla każdego z uczestników dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Dostawcy usług. Sporządzany harmonogram zajęć może ulegać zmianom, ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, dostępność przestrzeni powietrznej lub sytuacje losowe.

Szkolenie praktyczne jest realizowane w formie stacjonarnych zajęć z instruktorem i swoim zakresem obejmuje:

 • Czynności przed lotem (w tym m.in. sprawdzenie drona i sensorów, stref lotniczych)
 • Procedury w trakcie lotu (nauka praktyczego i bezpiecznego pilotażu BSP, planowanie lotów automatycznych m.in. do inwentaryzacji i/lub inspekcji energetycznych, przygotowujących do głównych celów jakimi są zdanie egzaminu ULC oraz realizacja zadań firmy)
 • Czynności po zakończeniu lotu
 • Realizacje lotów FOTO-WIDEO z programowaniem misji automatycznych

Kursant/ka po szkoleniu, nabędzie umiejętności pilotowania bezzałogowego statku powietrznego, płynnego operowania drążkami sterującymi, umiejętności związane z podstawowymi zagadnieniami filmowania z drona, zdobędzie wiedzę dot. praktycznego sprawdzania warunków meteorologicznych i dostosowania lotu do panującej pogody oraz wykonania czynności przedstartowych związanych z aktualnymi przepisami prawa.


Sposób walidacji:

 • Ocena umiejętności praktycznych – ocena umiejętności praktycznych na potrzeby operacji wykonywanych w ramach danego scenariusza standardowego obejmuje tematy uwzględnione w ramach szkolenia praktycznego.

Ocena umiejętności praktycznych jest przeprowadzana w trakcie szkolenia praktycznego i jest jego integralną częścią. Za przeprowadzenie oceny umiejętności praktycznych odpowiada instruktor prowadzący szkolenie praktyczne.

Podana w harmonogramie data oceny umiejętności praktycznych jest datą orientacyjną i jest uzależniona od terminów realizacji szkolenia praktycznego oraz warunków pogodowych i dostępności przestrzeni powietrznej. 

 • Egzamin z wiedzy teoretycznej – 2 godziny zegarowe – obejmuje co najmniej 80 pytań wielokrotnego wyboru mających na celu ocenę wiedzy pilota bezzałogowego statku powietrznego na temat technicznych i operacyjnych środków ograniczających ryzyko.

Uzyskanie przez Kursanta co najmniej 75% całkowitej liczby punktów jest równoznaczne ze zdaniem przez niego egzaminu z wiedzy teoretycznej.

Podana w harmonogramie data egzaminu z wiedzy teoretycznej jest datą orientacyjną i jest uzależniona od tempa przyswajania wiedzy Uczestnika, a także zebrania się wymaganej grupy. 

Termin egzaminu z wiedzy teoretycznej uwzględniony w harmonogramie ma charakter wyłącznie poglądowy. Uwzględniony jest maksymalny czas trwania egzaminu. Rzeczywisty czas trwania egzaminu jest zależny od Uczestnika szkolenia.

Wybrane terminy mają wpływ na datę zakończenia usługi.

Ośrodek Szkolenia, organizuje termin egzamin w podmiocie egzaminującym wyznaczonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.
Egzamin przepowadzony zostanie w instytucji zewnętrznej (link do listy podmiotów wyznaczonych do egzaminowania przez ULC: https://www.ulc.gov.pl/pl/drony/prowadzenie-szkolen/5826-lista-podmiotow-egzaminujacych), w celu zachowania niezależności, zgodnie z wytycznymi ULC (cyt. „nie można egzaminować osób, które się szkoliło.”)
Wskazana osoba z ośrodka szkolenia, za zgodą egzaminatora, może by,ć obecna podczas trwania egzaminu.


Termin zakończenia usługi:

Na datę zakończenia usługi rozwojowej wpływa wiele czynników:

 • warunki pogodowe,
 • dyspozycyjność Trenerów,
 • dyspozycyjność Uczestnika usługi,
 • dostępność przestrzeni powietrznej,
 • dostępność oraz stan techniczny infrastruktury,
 • zdawalność Uczestnika.

W przypadku sprzyjających czynników zakończenie usługi może nastąpić przed planowanym terminem.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Forma świadczenia usługi:

Usługę mieszana (usługa stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym).

Usługa realizowana jest w godzinach zegarowych.

Czas trwania 24 godzin zegarowych:

 • usługa stacjonarna: 4 godziny zegarowe (szkolenie praktyczne)
 • usługa zdalna w czasie rzeczywistym: 20 godzin zegarowych (szkolenie teoretyczne, w tym egzamin)

_________________________________________________________________________________________________________________________

Efekty uczenia się
Po szkoleniu kursant/tka:

1. Uzasadnia wybór odpowiedni sprzętu do realizacji misji lotniczych do celów inżynieryjnych oraz inspekcyjnych
2. Rozróżnia sposoby wykorzystania różnych danych do celów analiz i tworzenia usług;
3. Rozróżnia wykorzystywane w geoinformatyce układy współrzędnych oraz zakres ich wykorzystania;
4. Buduje samodzielnie łańcuch przetwarzania danych pochodzących z wielu źródeł w celu przeprowadzenia analizy lub budowy usług – z
wykorzystaniem wybranych narzędzi lub języków programowania;

5. Tworzy analizy oraz raporty danych, przetworzonych przy pomocy oprogramowania,

Sposób walidacji:
Ocena umiejętności praktycznych – ocena umiejętności praktycznych na potrzeby operacji wykonywanych w ramach danego scenariusza
standardowego obejmuje tematy uwzględnione w ramach szkolenia praktycznego. Ocena umiejętności praktycznych jest przeprowadzana w trakcie szkolenia praktycznego i jest jego integralną częścią. Za przeprowadzenie oceny umiejętności praktycznych odpowiada instruktor prowadzący szkolenie praktyczne.
Data oceny umiejętności praktycznych jest uzależniona od terminów realizacji szkolenia
praktycznego oraz warunków pogodowych i dostępności przestrzeni powietrznej.

Egzamin z wiedzy teoretycznej – 2 godziny zegarowe – obejmuje co najmniej 80 pytań, mających na celu ocenę wiedzy pilota bezzałogowego statku powietrznego. Uzyskanie przez Kursanta co najmniej 75% całkowitej liczby punktów jest równoznaczne ze zdaniem przez niego egzaminu z wiedzy teoretycznej.
Egzamin organizowany jest przez Ośrodek Szkolenia, Realizacja odbywa się przez niezależny podmiot egzaminacyjny wyznaczony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.
Termin egzaminu z wiedzy teoretycznej uzależniony jest od zebrania się grupy. Uwzględniony jest maksymalny czas trwania egzaminu. Rzeczywisty czas trwania egzaminu jest zależny od Uczestnika szkolenia.

Warunki techniczne
1) platforma /rodzaj komunikatora: Szkolenie teoretyczne jest realizowane w formie zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM. Uczestnik
szkolenia uzyskuje dostęp do platformy e-learningowej należącej do ośrodka szkoleniowego EDURISE Nina Matela.
2) minimalne wymagania sprzętowe: komputer posiadający mikrofon i głośniki, z dostępem do Internetu lub telefon/tablet z dostępem do
Internetu.
3) minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego: zalecana przepustowość w przypadku grupowych rozmów wideo – 800 kb/s /
1,0 Mb/s (w górę / w dół) dla wysokiej jakości wideo.
4) obsługiwane systemy operacyjne: systemy Windows, macOS i Linux.

5) okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line: do zakończenia spotkania.

 

 

Termin szkolenia (teoria)

3 dni (18-19.11.2023 i 08.12.2023)

Lokalizacja szkolenia praktycznego

Opole ( 4h zegarowe, umawiane indywidualnie w terminie od 20.11-15.12.2023)

Shopping Cart

Zapytaj o produkt