fbpx

REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy www.edurise.pl, zwany dalej „Sklepem internetowym”, należy do firmy EDURISE Nina Matela,, która jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem ul. Jasna 26/5, 43-190 Mikołów, posiadającym adres e-mail: kontakt@edurise.pl, identyfikującą się numerem NIP 631-259-45-44, zwaną dalej „Sprzedającym”.

1.2. Sprzedający świadczy usługi w zakresie realizacji profesjonalnych szkoleń lotniczych pozwalających na zdobyciu uprawnień wymaganych do wykonywania czynności lotniczych wykonywanych bezzałogowymi systemami latającymi oraz szkoleń specjalistycznych, technicznych, produkcyjnych, logistycznych i prawnych zwanych dalej “szkoleniami”, za zasadach określonych niniejszym regulaminem. . Szkolenia do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego systemu latającego są wymagane przepisami prawa lotniczego do wykonywania lotów innych niż sportowe i rekreacyjne – np. loty komercyjne.

1.3. Regulamin sklepu internetowego www.edurise.pl, zwany dalej „Regulaminem”, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 j.t. ). Regulamin udostępniany jest Klientom przed zawarciem umowy nieodpłatnie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.edurise.pl, w zakładce Regulamin. Klient ma prawo Regulamin ten pobrać i sporządzić jego wydruk. Regulamin udostępniany jest także na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym Klient się posługuje.

1.4. „Klientem” w rozumieniu Regulaminu jest dokonująca zamówienia lub rejestrująca swoje konto w ramach Sklepu internetowego pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, przy czym „konsument” oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, chyba że aktualnie obowiązująca treść art. 22(1) Kodeksu cywilnego stanowi inaczej.

1.5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych oraz dokonywanie na nich czynności, podłączenia do Internetu, użycia przeglądarki internetowej oraz posiadania aktywnej skrzynki poczty elektronicznej, umożliwiającej odbiór wiadomości e-mail. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania Sklepu internetowego przy użyciu następujących przeglądarek:

Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub

Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub

Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub

Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub

Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy.

Dodatkowo minimalna rozdzielczość ekranu, pozwalająca na wygodne przeglądanie stron Sklepu internetowego to 1024×768 pikseli.

1.6. Wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności naruszający dobra osobiste Sprzedającego lub osób trzecich, zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego, w tym dostarczanie za jego pośrednictwem treści o charakterze bezprawnym, jest zakazane.

2. Dokonywanie zakupów

2.1. Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym możliwe jest w każdym dniu i o dowolnej porze, z zastrzeżeniem, iż realizacja zamówień złożonych poza normalnymi godzinami roboczymi (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt, godz. 10.00 – 18.00) rozpocznie się w najbliższym dniu roboczym.

2.2. Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym następuje drogą elektroniczną, w ramach której adres e-mail i hasło Klienta stanowią wyłączny sposób jego identyfikacji i zamówienia skutecznie złożone z użyciem ww. elementów będą prawnie wiążące dla stron.

2.3. Złożenie zamówienia jest możliwe po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym, które następuje po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, dostępnego w zakładce Zarejestruj się, lub bez rejestracji.  Rejestracja w Sklepie internetowym nie obliguje Klienta do złożenia żadnej minimalnej ilości zamówień.

2.4. Udzielenie przez Klienta wszelkich informacji, w tym dotyczących jego danych osobowych, jest dobrowolne, jednakże zaniechanie podania informacji, oznaczonych jako wymagane, spowoduje, iż konto nie będzie mogło zostać zarejestrowane, lub zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane.

2.5. W celu wysłania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient:

otwiera stronę internetową www.edurise.pl

kierując się zawartymi na stronie informacjami oraz wyświetlanymi komunikatami, dokonuje wyboru Towaru, poprzez dodanie poszczególnych pozycji do koszyka, ilości zamawianych sztuk, a także dokonuje wyboru sposobu dostawy i płatności spośród oferowanych przez Sprzedającego,

akceptuje przedstawione mu podsumowanie wybranych usług, sposobu i kosztu płatności oraz sposobu i kosztu dostawy, oraz składa zamówienie na dostarczenie mu Produktów umieszczonych w koszyku poprzez kliknięcie przycisku Zamawiam z obowiązkiem zapłaty,

2.6. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa, a także zobowiązanie do dokonania zapłaty za zamówiony Produkt oraz pokrycia uzgodnionych kosztów transakcji.

 2.7. Po otrzymaniu zamówienia Klienta, Sprzedający potwierdza wszystkie istotne elementy zamówienia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, a także sprawdza dostępność zamówionego Produktu. W przypadku wyczerpania zapasów Produktów, na który Klient złożył zamówienie, Sprzedający informuje o tym fakcie Klienta e-mailem. Sprzedający może także zaproponować wydłużony czas oczekiwania na dostawę/realizację zamówionego przez Klienta Produktu. W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z zamówienia lub wyrazić zgodę na wydłużony termin oczekiwania na dostawę/realizację Produktu. W razie braku odpowiedzi ze strony Klienta, zamówienie zostanie anulowane.

2.8. Potwierdzenie dostępności Produktu i skierowania zamówienia do realizacji następuje wraz z prośbą o dokonanie zapłaty poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym, zgodnie z którą Sprzedający zobowiązuje się doręczyć Klientowi Towar i przenieść na Klienta jego własność, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Sprzedającemu cenę oraz pokryć uzgodnione koszty transakcji.

 2.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

3. Realizacja zakupionej usługi oraz zwroty

3.1. Realizacja zakupionej usługi odbywa się w terminie ustalonym z instruktorem prowadzącym dane szkolenie. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających przeprowadzenie terenowej częsci szkolenia, Klient wraz z Instruktorem ustalą kolejny dogodny termin szkolenia

3.2. Instruktor ma prawo do przerwania szkolenia w dowolnym momencie jeśli stwierdzi, że Klient nie jest zdolny do dokończenia szkolenia ze względu na: słabe zaangażowanie, brak umiejętności do przyjmowania nowej wiedzy, ograniczenia do orientacji w przestrzeni, inne ograniczenia fizyczne lub psychomotoryczne. W przypadku przerwania szkolenia z powodów określonych w pkt. 3.2 Klient ma prawo do zwrotu części kwoty, która odpowiada niewykonanym godziną szkolenia.

3.3. Klient ma obowiązek spełnić wymagania stawiane kandydatom do odbycia szkolenia, które są wskazane w opisie danego szkolenia. Niespełnienie wymagań do chwili rozpoczęcia szkolenia upoważnia Sprzedającego do nierealizowania zakupionego szkolenia. W tym przypadku szkolenie może zostać przeniesione na inny termin lecz nie później niż 90 dni od planowanego rozpoczęcia szkolenia lub Klient może zrezygnować ze szkolenia i otrzymać zwrot w wysokości 80% ceny zakupu.

3.4 Klient będący konsumentem ma prawo rezygnacji z zamówionej usługi. W takim przypadku klientowi przysługuje możliwość zwrotu wpłaconej zaliczki na poczet usługi pomniejszonej o kwotę 85 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów manipulacyjnych.

3.5 Klient niebędący konsumentem ma prawo rezygnacji z zamówionej usługi. W takim przypadku klientowi przysługuje możliwość zwrotu wpłaconej zaliczki na  poczet usługi pomniejszonej o koszty manipulacyjne w następującej wysokości:

  1. w przypadku rezygnacji z usługi na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem – koszty manipulacyjne to 10% wpłaconej zaliczki,
  2. w przypadku rezygnacji z usługi na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem – koszty manipulacyjne to 50 % wpłaconej zaliczki
  3. w przypadku rezygnacji z usługi na co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem – koszty manipulacyjne to 80 % wpłaconej zaliczki,
  4. w przypadku rezygnacji z usługi na mniej niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem – koszty manipulacyjne to 100% wpłaconej zaliczki.

3.6. Realizacja usługi nastąpi po opłaceniu całej ceny szkolenia.

4. Płatności.

4.1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za zamówiony Towar, wykorzystując jeden ze podanych sposobów: Przelewy24 lub przelew bankowy.

4.2. Ceny Towarów podawane są w polskiej walucie i zawierają kwotę podatku VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy ani kosztów związanych z wybranym sposobem płatności, o których Klient informowany jest osobno, najpóźniej na początku składania zamówienia.

4.3. Do każdego zamówienia dostarczany jest dowód zakupu. Standardowo Sprzedający dokumentuje sprzedaż paragonem, który doręcza wraz z Produktem. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta, po otrzymaniu przez Sprzedającego niezbędnych danych do faktury.

5. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

5.1. Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, liczonym od dnia doręczenia Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5.2. W razie odstąpienia od umowy zgodnie z punktem poprzedzającym, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Strony zwracają sobie wzajemnie otrzymane świadczenia niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

5.3. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu obciążają Klienta.

5.4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

5.5. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku Klientów niebędących konsumentami, a w przypadku konsumentów – w przypadkach umów sprzedaży:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia – powyższe dotyczy np. akumulatorów wymagających niezwłocznego sformatowania;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5.6. Odsyłany Produkt Klient powinien zapakować sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami w czasie transportu.

6. Reklamacje.

PROCEDURA REKLAMACJI SZKOLEŃ

6.1. Uczestnik lub Zamawiający ma prawo złożyć reklamację w przypadku niewykonania lub wykonania w sposób nienależyty usługi, tj. niezgodnie z zapisami umowy, oferty lub niniejszego regulaminu.

6.2. Reklamacje można zgłaszać w trakcie szkolenia, najpóźniej do końca ostatniego dnia, w którym odbyło się szkolenie, którego dotyczy reklamacja.

6.3. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej lub mailowej (poprzez wysłanie wiadomości na adres: kontakt@edurise.pl). Treść zgłoszenia powinna zawierać: nazwę i termin szkolenia, dane Uczestnika lub Zamawiającego wraz z adresem do korespondencji, przedmiot oraz okoliczności uzasadniające reklamację.

6.4. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego w oparciu o zapisy zawarte w umowie, ofercie lub regulaminie. Decyzja jest przekazywana Uczestnikowi lub Zamawiającemu w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem za pomocą środka komunikacji w jakim została złożona reklamacja (list polecony lub e-mail).

6.5. W przypadku uznania reklamacji w całości lub częściowo, EDURISE zaproponuje jedną z następujących form rekompensaty:

a) powtórzenie szkolenia w innym terminie

b) realizacja dodatkowej formy wsparcia uzupełniającej szkolenie (rozmowa z trenerem, dodatkowe materiały)

c) zniżka na kolejne szkolenie

7. Ochrona danych osobowych

7.1. Sprzedający przetwarza oraz chroni dane osobowe Klientów na zasadach określonych prawem, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2002.101.926 j.t. ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.).

8. Postanowienia końcowe

8.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym miejscowo według obowiązujących przepisów prawa.

8.2 Konsument uprawniony jest także do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dostępne są pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl, a także na stronach internetowych i w siedzibach rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

8.5. Wszelkie uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego można składać na adresy podane w zakładce Kontakt.

8.6. Niniejszy Regulamin nie narusza żadnych praw Klienta, przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu z obowiązującym prawem, postanowienie to nie będzie miało zastosowania.

8.7. Regulamin obowiązuje od dnia 15-06-2020 r. Sprzedający może zmienić Regulamin, informując o wprowadzonych zmianach Klientów z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie opublikowania na stronie Sklepu internetowego, wraz z tekstem nowej wersji Regulaminu.

Shopping Cart