fbpx

RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego EDURISE
EDURISE Nina Matela – NIP 631-259-45-44 REGON: 386286371

EDURISE Nina Matela przetwarzając dane osobowe, stosuje się do poniższych wytycznych, realizując przynajmniej jeden warunek przetwarzania danych osobowych.

1. [Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych]

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. „przetwarzane zgodnie z prawem rzetelnie i w sposób przejrzysty”,
 2. „zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami”,
 3. „adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, czyli minimalizacja danych”,
 4. „prawidłowe i w miarę potrzeb uaktualniane”,
 5. „przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane”,
 6. „przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych: ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych”.

Zgodność przetwarzania z prawem:

 1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2. [Administrator] Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest EDURISE Nina Matela NIP 6312594544 REGON: 386286371, reprezentowany przez Właściciela – Panią Ninę Matela. Kontakt z Administratorem jest możliwy także pod adresem e-mail: kontakt@edurise.pl, tel. 739-050-565.

3. [Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych] Przekazane nam dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

 1. udzielonej zgody,
 2. w wykonaniu umowy,
 3. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych,
 4. niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. ochrona własności pracodawcy lub klienta.

4. [Inni odbiorcy danych] W naszej firmie bardzo poważnie traktujemy kwestie bezpieczeństwa. Zapewniamy, że osoby zajmujące się obsługą klientów są przeszkolone pod kątem ochrony danych osobowych. Podane przez Państwa informacje nie są ujawniane innym podmiotom – dostęp do nich mają jedynie pracownicy odpowiedzialni za techniczne funkcjonowanie serwisów (hosting www, dostawca usługi poczty elektronicznej) – w przypadku kontaktu drogą elektroniczną.

5. [Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ] Państwa dane nie zostaną przekazane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.

6. [Okres przechowywania danych] Państwa dane osobowe będą przetwarzane do chwili cofnięcia zgody na przetwarzanie w tych przypadkach, w których podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe gromadzone w związku z wykonaniem umowy będą usunięte po upływie czasu przewidzianego przepisami prawa.

 1. 7. [Uprawnienia] W związku z przetwarzaniem danych osobowych, mają Państwo prawo do:
  1. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych – w tym celu należy przesłać wiadomość na adres e-mail: kontakt@edurise.pl lub na adres siedziby Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego EDURISE „Administrator Danych Osobowych”,
  2. żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
  3. żądania sprostowania danych, w razie stwierdzenia, że są niekompletne lub błędne,
  4. żądania usunięcia danych: gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy cofnięto zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszono sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,
  5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych: gdy dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; gdy dane nie są już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania: gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub w interesie publicznym, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli; gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu,
  7. przenoszenia danych – jeśli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i w sposób automatyczny.

8. [Organ nadzorczy] Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. [Odmowa podania danych] Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednak w przypadku kontaktu drogą elektroniczną, Administrator wymaga podania adresu e-mail. Odmowa podania adresu e-mail będzie skutkować brakiem możliwości zrealizowania usługi. Odmowa zgody na korzystanie z cookies może spowodować pogorszenie funkcjonalności serwisu (brak zapamiętanych ustawień itp.).

10. [Automatyczne podejmowanie decyzji] Państwa dane osobowe nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

11. [Zmiana polityki prywatności] Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego EDURISE zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na stronie internetowej. Nowa treść zostanie opatrzona stosowną datą opublikowania.

12. Pliki COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest EDURISE Nina Matela, ul. Jasna 26/5, 43-190 Mikołów, NIP: 6312594544
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości strony internetowej EDURISE.PL do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach strony internetowej EDURISE.PL stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego EDURISE informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z EDURISE.PL reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Shopping Cart